בית יוסף, מגן אברהם ס"ק נ"ח, תוספת שבת אות פ"ו כלומר, אם אין מספיק חולצות לחום של הקיץ ביום יום יהיה מותר לקנות חולצה
וכתב המשנ"ב סי' ש"א ס"ק קס"ח שנשרו במים — "אפילו שריה מועטת", כה"ח שם ס"ק רס"ג הנפקא מינה בין פירושי רש"י היא: האם ההיתר הוא דוקא לאדם המהלך בדרך ובגדיו עליו וירד עליו גשם, שאז מותר לו ללכת כדרכו, אבל אם הבגד נפל לתוך מים בביתו ונרטב — יהיה אסור לו ללובשו ולילך עימו, או שמא גם אם הבגד נפל לתוך מים בביתו — יהיה מותר לו ללובשו, ולילך עימו

ראה במשנ"ב סי' ש"ח ס"ק ס"ג.

6
לחדש בגד בספירת העומר
והא פשיטא, שאם אי אפשר לו לדלג — דמותר לו להקיף ולהרבות בהלוך ואם אי אפשר לו להקיף וגם אי אפשר לו לדלג אלא לעבור במים — אסור כיון שאינו הולך לדבר מצוה, וז"ש רבינו: היה הולך לדבר מצוה וכו' דלדבר מצוה דוקא שרי לעבור במים אם אי אפשר לו בדילוג ולא להקיף, אבל אם אפשר לו להקיף אף על פי דאי אפשר לו בדילוג — אסור לעבור במים, כנ"ל פשוט, והכי משמע להדיא מלשון רבינו שכתב: ומוטב שידלג ממה שיקיפנה וכו' אלמא דוקא כשאפשר בדילוג מוטב בדילוג, אבל כשאי אפשר בדילוג — יקיף אפילו אינו לדבר מצוה, כל שכן לדבר מצוה
בגדים לנשים גבוהות
וביאר הב"י שם: "ומה שכתב שהטעם שלא יוציא ידו מתחת שפת חלוקו הוא כדי שיזכור ולא יבא לידי סחיטה
Shulchan Arukh, Orach Chayim 1:112
שו"ע סי' ש"א סעי' מ"ה , בא"ח ש"ש פרשת ויחי סעי' א' , משנ"ב שם ס"ק קס"ז , כה"ח שם ס"ק רס"ב
פסק כרבא בפרק אלו קשרים שבת קי"ג ע"ב ולא כרב הונא, דאינו מותר לדלג אלא אם כן שיכול להניח רגלו ראשונה קודם שיעקור שנייה, אלא בכל עניין — מותר לדלג ולא ירבה בהלוך, ולא יעבור במים אבל אסור לנגבם סמוך לאש אפילו בעודם עליו"
ייתכן שייעשה שימוש במידע זה כדי לפרסם מודעות באתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי הרמת בגד ע"י עשרה אנשים ט — בגד שנפל לתוך המים אסור להרימו, שמא יבוא לידי סחיטה, אבל מותר לקרוא לעשרה אנשים ולהוציאו כולם יחד, מכיון שכל אחד מזכיר לשני וכך לא יבואו לידי סחיטה

אלא, שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול מאי היא? בא"ח ש"ש פרשת ויחי סעיף ג' , וז"ל: "מטפחות הידים שנתלחלחו הרבה מרוב הניגוב שניגבו הידים בהם — מותר לשטחן אם ניכר בהם קצת זוהמא, וכן הוא הדין במטפחת שמקנחין בה החוטם, דאם ניכר בה לכלוך של צואת החוטם — מותר לשטחה, ודמי לדין בגדים שמלפפין בהם הקטנים שיש בהם לכלוך דמותר לשטחן", כה"ח סי' ש"א ס"ק רנ"ט.

20
קניית בגדים
עמוד סייל עשיר ומצויין, אאוטלט שחובה לבקר בו, כי תמיד יש מציאות
לחדש בגד בספירת העומר
וראה בכה"ח סי' ש"א ס"ק רס"ח , ז"ל: "ועשרה בני אדם — מותרין לטלטלם, דמדכרי אהדדי
לקנות בגדים אונליין: 10 אתרי אפנה מעולים ששולחים לישראל
ובמחצית השקל שם ס"ק ז' כתב: "להקביל, כדילפינן משונמית דאי' בר"ה דף ט"ז ע"ב: אמר רבי יצחק: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שנאמר: 'מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת' כן אמר בעלה של שונמית לשונמית כשהלכה אצל אלישע , מכלל דבחודש ושבת בעינן למיזל ליה, עכ"ל הגמרא
ומכל מקום, כתבו אחרונים שבדורנו, שאין ראוי להשאיר כביסה תלויה מערב שבת, כי הרואים כביסה תלויה יחשדו שכובסה בשבת ואם כבר פשטו ורוצה לחזור וללובשו: אם הביטנה הפנימית לא נרטבה מותר לתפוס בבטנה וללבוש את המעיל בזהירות כך שלא יבוא לידי סחיטה, נרטבה גם הביטנה מותר לקרוא לעשרה אנשים שילבישו את המעיל עליו
אי נמי, נהי דחיובא ליכא בחול, מכל מקום מצוה איכא וכן משמע בחגיגה" יש להתיר לבחורה ללבוש בגד חדש אם אין לה משהו מתאים אחר בשביל פגישה עם בחור

וכתב המשנ"ב סי' ש"א ס"ק י"ב : "ובס"ח בהג"ה — היינו דשם מבואר דאפילו אם איכא דרכא אחרינא להקיף — מוטב יותר לעבור במים מלהרבות בהילוך, כיון דהוא עובר לדבר מצוה, אבל האחרונים הסכימו שם דכיון דיכול להקיף — טוב יותר להקיף מלעבור במים".

24
בגדים לנשים גבוהות
ולא ישטחם לנגבם, מפני מראית העין, שלא יחשדוהו שכבסן בשבת
Shulchan Arukh, Orach Chayim 1:112
Rem"a: And in the case of our shoes which do not have a fastening, one puts the right one on first
לחדש בגד בספירת העומר
וכן מתוך שיעוריו שנמסרו תמידין כסדרן בישיבת מנחת יהודה בירושלים ת"ו תשמ"ג — תשס"ח