החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה הציבורית ויבוצע על ידי מחלקת קרנות ההשתלמות בבנק הבינלאומי יש למלא דיווח נסיעות בגין כל חודש בטופס נפרד
ההחזר יכלל במענק החודשי באופן הבא: ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה בבנק הבינלאומי הראשון עד ה — 15 לחודש, יתבצע במענק הקרוב החזר שכר לימוד על-פי הרשאה לחיוב החשבון בקרן ההשתלמות: תשלום שכר הלימוד יבוצע ישירות למוסדות שבהסדר, לאחר חתימת המשתלם על הרשאה לחיוב חשבון למוסד ובהתקיים התנאים הבאים: 1 המוסד נכלל בתכנית ההשתלמות המאושרת, ורשום בטופס הבקשה לאישור תכנית לימודים

גזברות המחוז מבקרת את הדיווחים הנשלחים ומועבר משוב לגננת באמצעות מערכת מדגנט.

20
חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת
בתחילת כל חודש, החל בחודש אוקטובר מענק ספטמבר , יקבל המשתלם מענק השתלמות
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
יובהר, כי כניסת העובד אל תלוש השכר תעשה באמצעות הקוד האישי שנמצא בידיו בלבד
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
הערה: תביעה לתשלום דמי לידה ניתן להגיש לקרן עד שנה מתאריך הלידה
החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית במסגרת תמריצים המחלקה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך תישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות ובחזרה של עובד הוראה הגר ביישוב פיתוח יש להסדיר במוסד לביטוח לאומי את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי
המערכת מאפשרת לגננת לנהל שעות מילוי מקום,שעות בודדות והיעדרויות שאינן מדווחות על ידי המפקחת , מאפשרת לצפות בנתוני מערכת השעות והתפקיד שדווחו ע"י המפקחת וגם מספקת כלים לבקרה ומעקב בצורה מקוונת ההחזר יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות להסבר

.

פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללימודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
גובה המענק נקבע לפי: א
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
בטור הניכויים חובה יופיע הרישום: ניכוי שכר לימוד והסכום