מאמר זה יסקור את הדין והפסיקה הקיימים במקרה של זכאות עובד לפדיון ימי חופשה — אימתי עובד זכאי לפדות את ימי החופשה שנצברו לו סעיף 31 לחוק חופשה שנתית קובע: " תקופת ההתיישנות לכל תביעה על פי חוק זה, בין אזרחית בין פלילית, היא שלוש שנים"
פריסת מס - סעיף 8 ג לפקודת מס הכנסה מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתכנון מס בפרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ אישי

על פי הפסיקה, בעניין בראדון ראה מטה בעמוד זה , במקרים אלה, למעשה, לא נצברה לטובת העובד חופשה "באופן הניתן לעשות על- פי סעיף 7 לחוק", מאחר שהעובד אינו יכול לצבור חופשה, כאשר זו כלל לא ניתנה לו, אולם, הוא יהיה זכאי לתבוע סכום השווה לדמי החופשה, שהיו מגיעים לו אם היה מממש את החופשה, בכפוף למגבלת ההתיישנות המיוחדת, הקצרה, הקבועה בחוק החופשה.

29
האם ניתן לפדות בכסף ימי חופשה שלא ניצלתי?
לשון אחרת, סבורים אנו שצבירה חייבת להיות מדעת, מרצון מפורש לדחות את לקיחת החופשה שניתנת לו, מעבר לזמן המותר על-פי החוק
פריסת מס פדיון חופשה I פדיון ימי חופש
גובה תשלום הפידיון הוא בדומה לתשלום בהתאם לחישוב של שכר עבודה יומי ממוצע ולפי מספר ימי חופשה שעמדו לרשות העובד ביום הפסקת העבודה
פדיון חופשה
בית הדין הדגיש כי הטעם להלכת אצ'ילדייב אינו לקנוס או "להעניש" את המעסיק, אלא לאכוף מתן חופשה בפועל לעובד, מתוך הנחה שאם מעסיק ידע שהוא עלול להיות מחויב בתשלום כפול הוא ידאג שהעובדים יצאו לחופשה כחוק
פעמים רבות, אפילו אין צורך לפנות לעורך דין דיני עבודה בכדי להזדכות על ימים אלה בפסק דין שניתן ביום 3
לפי העולה מהוראתו של סעיף 7, ניתן לצבור חופשה לכל היותר בגין 3 שנים למידע נוסף לגבי מספר ימי החופשה להם זכאים עובדים ראו

לעתים מנוכה מהתשלום מס הכנסה בשיעור מרבי.

28
פדיון ימי חופשה
מימוש החופשה אפשרי בתיאום עם המעביד וצבירה או בדרישה לאכיפה, במגבלת ועל כן, אף על פי עניין בראדון ראה מטה בעמוד זה , לא ניתן להסיק, כי במקרים כאמור קיימת אפשרות צבירה בלתי מוגבלת של ימי חופשה"
פריסת מס פדיון חופשה I פדיון ימי חופש
לא מצאתי מקום להתערב בפסיקה זו של בית הדין אזורי
פדיון ימי חופשה שנתית
היינו, מטרה סוציאלית, שהעובד יצא להתאוורר, ינוח מעבודתו וינפוש חבות המסים הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי
חשוב לזכור כי אין מדובר בהתנהלות חוקית: "נדגיש, כי התנהלות זו של המעסיק אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק חופשה שנתית, תשי"א — 1951, שכן בהתאם לסעיף 17 לחוק חופשה שנתית "דמי חופשה, פדיון חופשה ותמורת חופשה, דינם לכל דבר כדין שכר עבודה", ועל כן יש לשלמם בשכר החודש שבו יצא העובד לחופשה, וגם אי תשלום דמי חופשה באופן שוטף עלול לגרום לכך שעובד לא ייצא בפועל לחופשה כדי לוודא את הזכות לקבלה, ובכדי למנוע אובדן הכנסות פוטנציאליות, אשר יכולות להיות משמעותיות במיוחד בתקופה בה העובד אינו עובד יותר, יש לפנות לעורך דין דיני עבודה שיוכל להוביל את המשפט לתוצאה הרצויה

העובד זכאי לפדות את כל ימי החופשה הלא מנוצלים לפי החישוב הנ"ל.

14
פדיון חופשה
מבקש בא-כוח המערערים לראות בסעיף זה הטלת חובה על העובד, לקחת חופשה שנתית בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה סעיף 6 לחוק , ואם לא לקח העובד את החופשה תוך התקופה האמורה, רואים אותו כצובר חופשה בניגוד לאיסור המפורש בסעיף 7 והוא מפסיד את תקופת החופשה כולה
האם ניתן לפדות בכסף ימי חופשה שלא ניצלתי?
עוד עולה מדו"חות הנוכחות כי העובדת כן יצאה לחופשה בפועל, אלא שלא שולם לה שכר בעד ימי עבודה שבהם שהתה בחופשה באותו חודש…"
מהו פדיון ימי חופשה ומתי ניתן לפדות ימי חופשה?
למידע אודות אופן הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ראו