במקרה שמשלוח המוצר כרוך בתשלום, מחירי דרכי המשלוח יוצגו באתר בפירוט בדף המיועד לכך בשלב ביצוע ההזמנה לקוח רשאי לבטל את העסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א — 1981 ותקנותיו יחד, להלן: "החוק" , בכל אחת מהדרכים הבאות: בעל פה: במקום העסק כהגדרתו בחוק
ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה באתר במספר רכישות נפרדות, בתנאי ששווין הכולל אינו עולה על ערך הכרטיס מימוש כרטיס המתנה יהיה בתוקף עד למועד הנקוב בו, והחברה רשאית שלא לאפשר מימוש של הכרטיס באתר בחלוף מועד זה

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה Timberland-il sbn-brands.

19
מגפיים / מגפונים לגברים
לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הצרכן
מגפיים ומגפונים לגברים // קטלוג נעליים 2021
סיום הרכישה יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום"
מגפיים
על הצרכן יהא להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך השלמת הזמנתו
המידע שבאתר הינו כללי ואין לפרשו כהמלצה לרכישת מוצר ממוצרי החברה במקרה כאמור, לא תהא לצרכן טענה כלשהיא כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור
ביטול עסקה ביטול העסקה על ידי הצרכן: 7 המוצר יוחזר על חשבון החברה

.

14
מגפיים ומגפונים לגברים // קטלוג נעליים 2021
יש להכין מראש תיעוד של 3 תמונות, ולשלוח אותן לכתובת המייל Emporium sbn-brands
זול מגפיים לגברים Online
הזמנה תושלם רק לאחר שהחברה תקבל אישור מחברת אשראי, המשרתת את הצרכן, על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין חברת האשראי לבין החברה
מגפיים ומגפונים לגברים // קטלוג נעליים 2021
בהתאם לכך, המסתמך על הבעות עמדה או המלצות מכל סוג, המוצגות באתר עושה כן על אחריותו הבלעדית והמלאה
החברה תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל מן וסוג בנכסי הקניין הרוחני לעיל, למעט התבוננות ועיון בלבד, כאמור
החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדש, לפי העניין המידע שבאתר הינו כללי ואין לפרשו כהמלצה לרכישת מוצר ממוצרי החברה

השימוש באתר בתום לב בלבד 12.

16
נעלי גברים
ד צרכן הציג לחברה חשבונית או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה, או הוכחה אחרת לכך שהעסקה בוצעה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם בעד המוצר ואמצעי התשלום
מגפיים ומגפונים לגברים // קטלוג נעליים 2021
המשתמש באתר עושה כן באחריותו המלאה והבלעדית
מגפיים ומגפונים לגברים // קטלוג נעליים 2021
המשתמש מסכים לכך שהמידע הפרטי יועבר ממאגר המידע בישראל אל מחוץ לגבולות ישראל — לידי הבעלים