האתר מכיל שירותים ומידע ממשלתי מכלל משרדי הממשלה, בממשק אחד, ומקדם ערכים של נגישות, , תמיכה בכל סוגי המכשירים והדפדפנים בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016
בקרי בנייה יכולים לשלוח שאילתה לרישום בפנקס או, במידה ומבוצעת עבודה הפטורה מהיתר — ניתן לדווח עליה בצורה מסודרת לרשות המקומית על פי החוק חלק מהעבודות שאינן דורשות היתר עדיין ידרשו דיווח זה בשנת דירג ה את ישראל במקום ה-13 מתוך 193 המדינות החברות בארגון ברמת השירותים הדיגיטליים המוענקים לאזרחים

תוך שכך, פועלת יחידת ממשל זמין להנגשת שירותים ממשלתיים ומידע לאזרחים ולעסקים , לחיבור גופי הממשל לשירותי ולהבטחת איכות הרגיש המצוי בשרתים.

17
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה)
בדיקה אחרונה ב-26 באוקטובר 2016
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה)
המכרזים המקוונים מאפשרים שמירה על מול משתתפי המכרז ומעודד תחרות הוגנת ומתן הצעות טובות מאלו שהיו מתקבלות בתנאי מכרז אחרים
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה)
המערכת יוצרת ממשק בין הוועדות המקומיות, גורמים מוסרי מידע - , , , , , ו — מערכת מבנה אחיד לתוכנית מבא"ת , , רשם המהנדסים והאדריכלים, רשם ההנדסאים ושרת התשלומים ל
האפליקציה המובילה היא זו המשמשת לביצוע תשלומים באמצעות טלפון נייד, אשר עלתה לאוויר באפריל 2012, ומאפשרת לאזרח לבצע בקלות תשלומים ממשלתיים נפוצים כמו חידוש רישיון נהיגה ו, תשלום קנסות משטרה, תשלום אגרת טלוויזיה ועוד לא קיים בעל ההיתר את תנאי ההיתר, כולם או חלקם, או שלא האריך את תוקפה של הערבות כאמור בתקנת משנה ג , תהיה רשאית רשות הרישוי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, ולהשתמש בתמורתה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה בקיום התנאים האמורים, ובלבד שהודיעה לבעל ההיתר על כוונתה לחלט את הערבות בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה
לא תוגש בקשה להיתר אלא אם כן ניתנה הסכמתם של כל בעלי הזכויות במקרקעין; הסכמת בעל זכויות במקרקעין תינתן בדרך של אשרור מקוון לבקשה או אישור החתום בידו, לאחר שניתנה לו זכות עיון בפרטיה ובצרופותיה; לצורך מתן זכות עיון בבקשה ישלח מבקש ההיתר את פרטי הזיהוי המקוונים של הבקשה, אל כתובת דואר אלקטרוני שמסר לו בעל הזכויות או אל מענו כאמור בתקנת משנה ג אנשים ומחשבים - פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות בעברית

מטרת האתר המקוון מטרתו של האתר ללוות את כל שלבי רישוי הבנייה אך גם לסייע לפתור "פקקים" בירוקרטיים ולייעל את תהליך שלבי הביצוע של אישורי הפרויקטים השונים תוך יצירה של ממשק אחיד בכל רשות עירונית בארץ תוך התחשבות מסוימת בחוקי עזר עירוניים.

ממשל זמין
לאחר שהכנתם את הבקשה תוכלו לשלם את האגרה און ליין ולהעלות את הטפסים והמסמכים בדרך מקוונת
מהי מערכת רישוי זמין?
אספקת תמיכה טכנית בנושאי תשתיות, אבטחת מידע, ניטור מערכות מידע וניטור אבטחת מידע למשרדי הממשלה באמצעות מוקד בקרה הפועל 24 שעות ביממה, לאורך כל ימות השבוע ובמשך כל השנה
ממשל זמין
ההדרכה נבנתה בשיתוף עם ו