במוצאי תשעה באב נוטלים ידיים שלושה פעמים לסירוגין עד הפרק כף היד אלו הנהגות מיוחדות של הרבי בתקופה זו? לא מגהצים מלבד לכבוד שבת קודש
במהלך הצום נוהגים ללמוד את רשימות ה'צמח צדק' למגילת איכה עיין שו"ע שם סע' ז

אין בונין בנייה של שמחה או לצורך מותרות.

16
הלכות תשעת הימים
במהלך ההתוועדות, הרבי קם ורקד, מספר פעמים, בשמחה גדולה ביותר
תשעת הימים
מי שאוכל במהלך הצום מותר לו לאכול רק אוכל בריא ולא דברי מותרות כמעדנים וממתקים
קיצור דיני תשעת הימים
מובא בפתח דבר לספר חידושים וביאורים להלכות בית הבחירה, ושם: "מובן אשר אלה שלא עשו בפועל כהנ"ל ביומם — כדאי להשלימם לאחר זה"
· אסור לקנות בגדים ומנעלים חדשים או לתת לאומן לעשות לו, ואפילו אין משתמשים בהם עד לאחר תשעה באב חז"ל אומרים שבתשעה באב הקב"ה בכה! אמר להם: פירות גם לא נאכל, שכבר בטלו ביכורים שהם משבעת המינים? ושו"ר שגם מוח"ז נתייחס לזה בהמשך דבריו לענין אחר, אולם בנדו"ד מורה לקולא
שיפוצים בימים אלו, אין עוסקים בבנייה ובשיפוצים, אולם הדברים אמורים במי שיש לו כבר דירה ועוסק בבניית דירה אחרת או בהרחבת ושיפוץ דירתו הקיימת אף שאין לו בזה צורך חיוני, אך אם יש לו צורך חיוני בבניית דירה למגורים או להרחבת דירתו — מותר לו לעסוק בזה גם בתשעת הימים מנהג בכל ישראל לא לאכול בשר ולא לשתות יין בתשעת הימים שמראש חודש עד אחרי תשעה באב

כה"ח שם ס"ק צו, צז.

23
הלכות תשעת הימים
· אסור לאכול בשר ולשתות יין חוץ משבת וסעודת מצווה
תשעת הימים
אך ניתן לעשות שיפוץ במידה ויש צפיפות בבית או חוסר נוחות
תשעת הימים
אין לסייד או לצבוע את הבית החל מראש חודש אב
וראה נטעי גבריאל שם פמ"ד ס"ה, דאם אין לו מפה מגוהצת רשאי לגהצה לכבוד שבת בר מצוה סעודת בר מצוה נחשבת סעודת מצוה, ומותר למוזמנים לאכול בה בשר, ובלבד שנעשית הסעודה ביום הולדתו ה-13 ממש
וכשיש חשש להפסד כספי אם ידחו את הקנייה עד אחרי תשעה באב - מותר לקנות גם לצורך חתן וכלה בימים אלו הנוהגים לטעום מהתבשילים בערב שבת משום "טועמיה חיים זכו" מותרים גם בערב שבת שקודם תשעה באב

האם מותר לפרוס מפות ולהציע סדינים מכובסים? גזיזת ציפרניים נחלקו הפוסקים האם מותר בימים אלו לגזוז ציפרניים, כיון שדומה הדבר לתספורת, אכן בין המחמירים רובם דיברו רק בשבוע שחל בו תשעה באב.

27
קיצור דיני תשעת הימים
עיין כה"ח תקנא ס"ק צט שיש אוסרים
הלכות תשעת הימים
בסעודת מצוה כגון סעודת ברית מילה או סעודת בר מצוה ביום שמלאו לו י"ג שנה מותר לאכול בשר ולשתות יין מותר לטעום בערב שבת מאכלים של בשר שבישלו לכבוד שבת שטעימת התבשילים בערב שבת יסודתו בהררי קודש כמבואר בשער הכוונות לאריז"ל שראוי לטעום התבשילים בערב שבת אם הם טובים לאכילה או שמא חסר בהם מלח או שאר תבלינים שבזה מראה שמכין סעודה למלך, ולכן צריך לטעום מהתבשילים בכל ערב שבת אך לא ירבה באכילה זו אלא טעימה בלבד, מותר לתת בשר לקטנים גם לאחר חודש אב ואף אם הגיעו לחינוך ובפרט אם הקטן אינו בריא כ"כ
הלכות ומנהגים ל'תשעת הימים'
הספרדים נוהגים בכך רק מב' באב