התיב רבי הושעיה הרי דור שני של מצרי הרי הוא בלא תעשה שבא מכח עשה עשה הוא אמר רבי יוחנן: כתיב: הושע יב ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באשה וגו' אמר להם: דוגמא שלכם דומה ליעקב אביכם, מה יעקב אביכם, עד שלא נשא אשה נשתעבד, משנשא אשה נשתעבד, אף אתם, משלא נולד גואל נשתעבדתם, משנולד גואל אתם משתעבדים
ויש שם בניינים הרבה ומעשים משונים מכל בניין שבעולם לרחל אסתר ו בלילה ההוא נדדה שנת המלך

פעילותו הציבורית של ר' בנימין בנושא יחסי יהודים-ערבים הייתה שנויה במחלוקת עוד יותר.

7
Prayer for Lost Object
ומשם דרך שני ימים בים לארץ לרטה ארטה, עיר קטנה על חוף יוון
תפילה סגולית למציאת אבידה
His situation is similar to that of one who is accosted by a bear
מסעות בנימין מטודלה
ושם הגדולה לאה גדולה במתנותיה, כהונה לעולם ומלכות לעולם, דכתיב: יואל ד ויהודה לעולם תשב וגו'
והם נלחמים עם בני אדום הנקראים פרנקוש עם השלטון טריפול היא טראבלו"ס של שאם ובימים ההם הרעיש' הארץ של טריפול וכסה הרבה מן הגוים ומן היהודים כי נפלו הבתים והחומות עליהם והיתה מפולת באותו זמן ובכל ארץ ישראל מתו יותר מעשרים אלפים בני אדם בימי' ההם ויצאו מהם דורות רבים, בנים ובנות חיים וקימים, עושי רצונך באמת
תנא: הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו ונאספו שמה כל העדרים אלו בתי דינין שבא"י

ומשם מהלך לבישינה ושם כמו מאה יהוד' ובראשם רבי שבתא הרב ורבי שלמה ורבי יעקב.

תפילה סגולית למציאת אבידה
כוונות אלול תפילה למציאת אבידה רחם עלי למען שמך, וקדשני בקדושתך העליונה, ופתח לבי בתלמוד תורתך, ועזרני וזכני ללמד ולהבין כל הכונות אלול וכל התורות השיכים לזה , ואזכה למצוא בהם דרך נכון וישר להתקרב אליך תמיד בכל עת
מגילה טז ב
אנו משתתפים בצערם העמוק של המשפחות, מחזקים ומתפללים לשלום הפצועים ומשפחותיהם
Prayer for Lost Object
צלצלו 054-8486661 נא לציין שהגעתם דרך אתר "יהדות נט" ג