כך לדוגמא בגמל שהיא חיה טמאה אומרת התורה: " And since he did not sit with them, how could he have scorned? ד לא-כן הרשעים: כי אם-כמץ, אשר-תדפנו רוח
ואם ביקש משורר תהילים דוקא להתמקד ברשע, מדוע לא אמר ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים? לא למיעוט הצדיקים, ולא לקצוות הרשעים, אלא לאלו שבתווך — לבינוניים, ואומר להם כי בכל מקום שלא ברור לכם כיצד יש לנהוג, אל תלכו בעצת הרשעים, וממילא מובטח לכם שתלכו בעצה טובה יותר, שהיא עצת צדיקים ובמה שאינו לא מחשבה ולא מעשה כי אם דבור, גם שעמד בין המטפלים לדבר

Conversely, according to the Rabbis, the profits are forbidden only if it is established that they worshipped idols there.

12
Avodah Zarah 18b
ע"כ יחס אליו העצה, " והחטאים"
ASHREI HA'ISH
They said to him: What is this? אתו חקקו לדמותיה דר' מאיר אפיתחא דרומי אמרי כל דחזי לפרצופא הדין לייתיה יומא חדא חזיוהי רהט אבתריה רהט מקמייהו על לבי זונות איכא דאמרי בשולי עובדי כוכבים חזא טמש בהא ומתק בהא איכא דאמרי אתא אליהו אדמי להו כזונה כרכתיה אמרי חס ושלום אי ר' מאיר הוה לא הוה עביד הכי They then went and engraved the image of Rabbi Meir at the entrance of Rome where it would be seen by everyone, and they said: Anyone who sees a man with this face should bring him here
בכתיב המסורה
ברי שאם האדם הולך בדרך הרשעים אין המשורר משבח אותו
מהתורה, במקום שהיא נותנת את סימני הבהמה הטמאה, לא הדגישה התורה את הסימן השלילי, אלא פתחה בסימן החיובי אבל מי שמתרחק מלשמוע עצת רשעים, ממילא לא יבוא לידי דרך רשעים, ומשום כך מתקרב הוא יותר לדרך צדיקים
לאלו מכוון משורר התהילים את דבריו, ואומר אשרי האיש מבין אלו שלא הולך ב עצת רשעים לפיכך הדגיש המשורר את ההליכה בעצה נכונה

And if he stood with them, he will ultimately sit in their company, and if he sat, he will ultimately scorn along with them.

23
Avodah Zarah 18b
ברי שלהולך בדרך צדיקים מובטח שכר רב, ולהולך בדרך רשעים צפוי לעונשים
בכתיב המסורה
He said to them: This was the incident that occurred, and he proceeded to relate the entire story to them
קטגוריה:תהלים א א
לא נקט המשורר אשר לא הולך בדרך רשעים, אלא שלא הלך בעצתם