לבקשת התביעה, אסר בית המשפט לפרסם פרטים מזהים על קורבן העבירה מנכ"ל המשרד האריך את החוזה בין הצדדים
טאסימה עתרה נגד החוזה החדש

מוסיף סעיף 30 א לחוק ומלמדנו, כי "מחשבה פלילית" פירושה הוא: "מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות, ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה.

פקודת בזיון בית המשפט
ראשית, ההליך של ביזיון בית משפט נועד, מעיקרו ובעיקרו, לאכיפת צווי מניעה וצווי עשה שבית משפט מוציא נגד נתבע בהליך אזרחי
פקודת בזיון בית המשפט
מאחר שהעירייה ונציגיה לא ידעו על הצווים — שלא הגיעו אליהם — אין ביזיון בית המשפט
פקודת בזיון בית המשפט
לענייננו, הפקודה היא תוצר של ממשלת המנדט שנהגה בישראל במה שכונה "חוקי פלשתינה א"י ו
השופטת שטרסברג-כהן הדגישה בחוות דעתה, כי בהשוואות חזותית של החזיות לא יכולה להיות לערכאה ראשונה יתרון על פני שופטי בית המשפט העליון, שכן גם להם עמדה האפשרות להתרשם מקרוב מן הדמיון בין החזיות או היעדרו של הדמיון לסיכום, "ביזיון בית המשפט" הוא מונח שמופיע תדירות בתקשורת, אף בהקשר של המדינה או אורגנים גופים של המדינה
כדי להטיל עיצום אחר, כמו צו עשה, נדרשת הוכחה במאזן ההסתברויות בגדר פעולותיו לפיקוח על יישום ההחלטה ציווה בית המשפט על העירייה לדווח לו על פעולות מסוימות

בית המשפט העליון דחה את טענתו ופסק כי ניתן להטיל סנקציה גם על מי שלא היה צד להליך, וכך נקבע שם 21: ציות לצו ניתן לכוף גם בנקיטת אמצעים כלפי אדם שאינו החייב על-פי הצו, אך שמעשיו או מחדליו הם המביאים להפרת הצו.

4
ביזיון בית הדין וסיוע להפרת צו שיפוטי על ידי צד ג' / עמנואל נהון
פקודת בזיון בית משפט
אך אי קיומם של צווים שיפוטיים פוגע גם בציבור כולו, במעמדה של הרשות השופטת, ובתשתית החברתית המביאה לכיבוד החוק
היסוד הנפשי באכיפה ביזיון בית משפט
השופט נטל הסכים והוסיף שהחיסיון מפני הפללה עצמית אינו עומד לתאגיד כי אם לאדם בשר ודם בלבד