באוגוסט 1951 הקים שר החוץ ועדה לבחינת הבעיה והוועדה המליצה לחוקק חוק שתכשיר באופן רטרואקטיבי את החרמת הקרקעות ללא קשר לשאלה אם הבעלים היו נפקדים א נהרס בית משותף, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא, ובעלי הדירות ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם להלן — המשקמים החליטו להקים את הבית מחדש או לתקנו, ישא כל בעל דירה בהוצאות הכרוכות בכך לגבי דירתו, ובעלי כל הדירות ישתתפו בהוצאות הכרוכות בכך לגבי הרכוש המשותף, כל אחד לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתו
עצים או צמחים אחרים הגדלים סמוך למיצר וענפיהם או שורשיהם מתפשטים לתוך מקרקעין שכנים, אין בעל המקרקעין השכנים או המחזיק בהם להלן — השכן רשאי לדרוש סילוק הענפים או השרשים, אלא אם יש בהם כדי להזיק למקרקעין או להפריע לו במידה בלתי סבירה בהנאה מן המקרקעין; דרש השכן מבעל הצמחים לסלק ענפים או שרשים כאלה ולא סולקו תוך זמן סביר, רשאי הוא לסלקם בעצמו על חשבון בעל הצמחים בארץ אי אפשר להעביר רישום בעלות על דירה בטאבו אם אין אישור ממס שבח ששולם המס או שיש פטור

עשרות יישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון, שאליהם הצטרפו עמותות ישראליות אחדות, עתרו לבג"ץ נגד החוק.

תקנון בית משותף (מושג)
ט הוראות סעיף זה, למעט סעיף קטן ב 2 , יחולו, בשינויים המחויבים, על בעל דירה, שהוא או שאדם השוכר ממנו את הדירה, חייב בביצוע סידורי נגישות ברכוש המשותף לפי הוראות פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ככל שהדבר נדרש לצורך הגעה למקום הציבורי או לשירות הציבורי, לפי הענין, וכדי לאפשר שימוש והנאה סבירים, בנסיבות הענין, מהמקום הציבורי או מהשירות הציבורי; סעיף זה לא יחול על מקום ציבורי או שירות ציבורי אם קיים מקום ציבורי או שירות ציבורי חליפי נגיש במרחק סביר, המופעל או מוחזק בידי בעל הדירה או השוכר, הכל לפי הענין
מקרקעין בישראל
אם לא ניתן לכלול את הנתונים הבאים בתכנית הפיתוח, או אם דרש זאת המהנדס במידע להיתר, יוגש בנפרד קובץ נספח תנועה וחניה בקנה מידה 1:250; בנספח זה יסומנו מספר החניות, מיקום החניות, חניות לאנשים עם מוגבלות, כניסות ויציאות למגרש, טבלת מספר מקומות החניה לסוגיהם פרטי, תפעולי, בעלי מוגבלות מידות החניות אורך ורוחב , רדיוסי סיבוב, וטבלת שטחים לחישוב חניה
תיקון 101 לחוק התכנון והבניה
אלו לא נהנים, ואלו חסרים
בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין שכירות ארוכת טווח, בעלות, חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא ח שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין השינויים הנדרשים בהוראות סעיף זה אם הבית המשותף נמצא בשטח מגרש שחלה עליו תוכנית נושאית כהגדרתה בסעיף 62א ח 1 לחוק התכנון והבנייה, המאפשרת הרחבת דירות קיימות בדרך של בנייה על גג הבית המשותף
כדי לשמח את החדר ואת יושביו רצוי לשלב אהיל על המנורה הבודדה ואולי אף להוסיף מנורות קריאה או מנורות עומדות שיתנו עוד אור בחלל ד הותקן מיתקן כאמור בסעיף קטן א ונציגות הבית המשותף או בעל דירה סבורים כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את הסרת המיתקן, לרבות בשל סיכון בטיחותי, יחולו לעניין זה הוראות סעיף 59ט ה בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בפסקה 2 , במקום הסיפה החל במילים "המפקח ייתן הוראות" יקראו "בעל הדירה המתקין יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהסרת המיתקן, אלא אם כן קבע המפקח אחרת"

בקשה לתיקון שטח או גבולות 46.

17
תיקון 101 לחוק התכנון והבניה
חוק המקרקעין (חוק)
נטען שמכיוון שבעלי הקרקעות זכו בקרקע מכוח חזקה הרי שאם אינם משתמשים בה הם איבדו את זכותם, כמו שדייר מוגן מאבד את זכותו אם אינו גר בדירה
חוק המקרקעין
נתן המפקח צו רישום כאמור , צו לתיקון צו רישום כאמור , או צו לביטול רישום כאמור , ואין עוד ערר או ערעור עליו, יעבירו לרשם, והרשם ירשום את הצו בפנקסים לפי הוראות צו הרישום; במועד רישום צו רישום כאמור או צו לתיקון צו רישום, כאמור ירשום הרשם בפנקס הבתים המשותפים, לגבי כל חלקה בבית המשותף, או לגבי כל חלקה בבית המשותף שהצו לתיקון צו רישום מתייחס אליה, לפי העניין, אם הצו ניתן על סמך תשריט מאושר על ידי מוסד התכנון או על סמך תשריט אחר כאמור
עם זאת, נשיא בית המשפט העליון, , ציין : "ההכרעה לפיה נתונה הסמכות לבית המשפט המחוזי במקרה זה היא במידה רבה בעלת משמעות מוגבלת הערה על צורך בהסכמה 25
ערביי ישראל קיימו אספות מחאה כנגד החוק ברחבי המדינה מתוך זה ניתנו 55,629 דונם קרקעות חילופיות כפיצוי

בבית משותף, נדרשת הסכמה של 60% מבעלי הדירות על מנת להוסיף ממ"ד לדירה קיימת.

13
תוספת לדירה קיימת: מטרת ומה אומר החוק בעניין
יודגש כי עבודות הריצוף מיועדות לחצר בלבד ולא לשטחים פתוחים נרחבים
מקרקעין בישראל
הנשיאה ציינה בפסק דינה: חוק ההסדרה מבקש להכשיר בדיעבד מעשים בלתי חוקיים שבוצעו על ידי אוכלוסייה מסוימת באזור תוך פגיעה בזכויותיה של אוכלוסייה אחרת, וזאת בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית
תיקון 101 לחוק התכנון והבניה
שנעשה בו שימוש רב במדינת ישראל, הן כלפי יהודים והן כלפי ערבים, הפקעות אלה עברו פעם אחר פעם את מבחן בג"ץ, אשר קבע כי הקמת יישובים ושכונות היא צורך ציבורי המצדיק את הפגיעה בזכות הקניין של הפרט