הפוטנציאל - החיובי מחד גיסא והשלילי מאידך גיסא - הגלום בתביעה הייצוגית, במיוחד בתחום ניירות הערך, מקבל חשיבות-יתר בגלל המעורבות הגדולה ורבת-ההיקף של הציבור ויחידיו בתחום זה התביעה הוגשה כנגד המערערות להלן - תע"א , כנגד ההסתדרות וכנגד מדינת ישראל
יש לאפשר הגשת תובענות ייצוגיות במקרים המתאימים ולשמור על מנגנוני הגנה שימנעו ניצול התובענה הייצוגית לרעה" עוז חתמה על הסכם קואליציוני עם ניסנקורן, ועל פיו אנשיה ימונו לתפקידי סגנים במרחבים השונים

נקל לשער שיש תובעים שיעדיפו לחסות, בשל כל אלו, ומשום שהם יכולים להיפגע מניצול זכויות אלו ודומות לאלו על-ידי הנתבע, בצילה הנוח של 'קבוצת המיוצגים'.

לחצו לכניסה
גם אני סבור שצריך שיהיה הרהור שני באשר לרוחב הצוהר המאפשר הכנסת תביעות ייצוגיות לטרקלין בית המשפט
תביעה עובדי תעשיה אוירית
נושאי "הסכם רותם 1" יכולים בהחלט להתברר בהליכים משפטיים בבית הדין לעבודה, אך רצוי שהבירור ייעשה בהליכים אינדיבידואליים ולא בהליכים "ייצוגיים" שיש להם אופי כובל, כאשר לפסק הדין שינתן בהם יש תוקף של "מעשה בית דין"
נופשונים
אף אחת מהן לא הצליחה
המונח "תובענה ייצוגית" אינו נזכר מפורשות בתקנה 21 השיקול השני עניינו אינטרס הציבור
לענייננו, המונח "תובענה ייצוגית" מתייחס להליך בהתאם לתקנה 21, על פיו, יחיד או מספר בני אדם תובעים בשם קבוצה של יחידים, בגין פגיעה בעלת אופי דומה לגבי כל אחד מהנמנים על הקבוצה

הוא יכול ליהפך לנושה מכוח פסק-דין מבלי שעומדות לנתבע הזכויות שיש לו כלפי בעל-דין מלא, מאידך גיסא, אין ל'מיוצג' בתביעה הייצוגית הסיכונים המוטלים על צד להליך ואין הוא כפוף לאותה מידה של 'אי-נוחות' שיש לצד במשפט.

11
קריירה בתעשייה האווירית
אישור כאמור לא יינתן אלא אם שוכנע בית המשפט שנתקימו תנאים שונים מבין אלה אשר יפורטו להלן, בהתאם לנוסח שנקבע בכל חוק: 1 התובענה הוגשה בתום לב; 2 גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית; 3 קיימת אפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה, יוכרעו בתובענה הייצוגית לטובת כלל חברי הקבוצה; 4 הגשת התביעה כ"תובענה ייצוגית, היא דרך עדיפה על הגשת תביעות אישיות והיא מוצדקת והוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין; 5 קיים יסוד סביר להניח, כי התובע מייצג בדרך הולמת את עניינם של כל הנמנים על הקבוצה
גימלאי ועד התעשייה האווירית שהודה בהטרדה מינית
בית הדין מתנצל על האיחור במתן פסק הדין
נופשונים
בקשתם של העובדים נדחתה, ואף הערעור שהוגש לבית דין זה נדחה