השירים, המשחקים - איפה הם עכשיו? אחוה דאימי דר' אדא, ברכות פ"ד ה"א הוה צייר גולתא דרב רב יצחק בר אדא אמר רב חולין טו:
שפריך הגמרא וכי תימא רב תנא ופליג וקאי שם על המשנה מתני ליה רב חייא בר אשי קמיה דרב, ובעירובין צח: מתני ליה רב חיננא בר שלמיה קמיה דרב, ובשבת סו

יתיב רב אחורי דר"ח ור"ח קמיה דרבי ויתיב רבי וקאמר - א"ל רב לר"ח מאי קאמר וכו'.

בשבע 433: אבא בא, סבא בא
דייני גולה קרנא ולא קחשיב את שמואל זה יען ששמואל היה בסוף ימיו רבן של כל בני הגולה
סבא
וכן מצינו א"ל ר"כ ורב אסי לרב - שתק רב כסוכה ו:, ביצה י
שירים של פעם
חזקיה בן בתו לקמן בסדר בניו
רב מתנא אמר רב שבת כא ר' אמי רמי בר יחזקאל בשמו עירובין פ"ה ה"ג, תענית פ"ב ה"יד
לאור ניסיונו האישי, הוא מציע לכל אותם הורים המתכננים מעבר דומה, להשתדל ולבצע זאת בשלב מוקדם ככל האפשר בחייהם רב מבי בשמו תרומות פ"ה ה"ג, סוכה פ"ג ה"א

אמר אי נייפת איתנופי הפיכו בעיסקא טב מינך, ובחולין קכז.

סבא בא, אבא בא.
אני נולדתי אל החלום ובו אני רואה שיבוא השלום נולדתי לרצון ולאמונה שהנה הוא יבוא אחרי שלושים שנה
בשבע 433: אבא בא, סבא בא
רב פפא סבא משמיה דרב קידושין עא:, סנהדרין מט:, מנחות לג:
תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אבא בר איבו (רב)
וכשבא רב לסורא, הבין כי פה הוא המקום אשר הוכיח לו ה' להרביץ תורה, וכן היה, כי בזמן קצר הפך ים ליבשה וארץ ציה למוצאי מים
הוא הגיע ארצה על גבי האונייה 'גלילה' היישר לנמל חיפה ר' חייא דכפר תחומין, פרשיה לפני רב תרומות פי"א ה"ה, אך שם צ"ל לפני רבי והוא ר' יהודה נשיאה ב
בנו השני בשם איבו ע"ש אביו הוא לא ראה סימן ברכה בלמודו כפסחים קיג רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה, ברכות מז

ושם איתא בטעות ר"כ ורב אשי וצ"ל ורב אסי וכן א"ל לרב לדידך ככתובות פט:, מ"ט לא מפרשית לן כנזיר יט.

10
בשבע 433: אבא בא, סבא בא
וכן קראו אבא עירובין עח
תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אבא בר איבו (רב)
שימי בר חזקיה בשמו כתובות ו
awards.dramadesk.org
שם ק: זבינא לך זוגא דמטי לך עד כרעיך