דווקא מתוך שייכותו אל האנושות כולה ואחריותו כלפיה הוא נדרש לנקוט צעדים של התבדלות זאת ועוד, על אף שבפתיחת הפרק נאמר דווקא " ויאמר ד' אל אברם" לא נאמר "וילך אברם כאשר אמר אליו ד'", אלא דווקא "כאשר דבר אליו ד'"
טעם שדבר אליו ה' קודם הראות לו, מה שלא עשה כן בכל הנבראים, ב' טעמים בדבר, או להיות שהוא עליו השלום נשתדל בהכרת בוראו מה שלא עשה אדם זולתו ובן חמש שנים הכיר את בוראו מעצמו בהתחכמותו נדרים לב ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו' - ר' יצחק פתח תהלים מה : "שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי

פרק יג הפרדות מלוט , הבטחת הארץ והזרע.

7
פרשת השבוע במשפחה
הוא מצווה למול את עצמו ואת כל בני ביתו, וכן לשנות את שמו לאברהם ואת שם אשתו שרי לשרה
לך לך מארצך
מדוע גילו האחים אכזריות כלפי יוסף ומדוע שיקרו לאביהם? או שאלוהים דיבר גם עם תרח אביו לצאת לכנען, או שהכונה שאברם נולד באור כשדים
בראשית יב א
אברם גם מקבל נבואה על העתיד לקרות לזרעו: "יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם, וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה" , ,
פרק יב" - אברם צריך לעזוב את כל המוכר לו וללכת למקום חדש כאשר עליו לסמוך על ה' ר' יצחק פתח: שמעי בת וראי והטי אזנך
פתח באמירה בלשון שנברא בו העולם שבעשרה מאמרות נברא העולם וכולו לא נכרא אלא בזכות אברהם לכך כתיב עליו מאמר והפרשה השניה מסתיימת: ולך לך אל ארץ המריה שם כ"ב,ב

אברהם אבינו היה צדיק כללי.

22
פרשת השבוע במשפחה
במבט ראשון פירוש רש"י סותר את שנאמר לעיל
פרשת השבוע במשפחה
אמר רבי לוי: שני פעמים כתיב לך לך, אין אנו יודעין איזו חביבה, אם הראשונה או השניה? ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו
קטגוריה:בראשית יב א
וילך אברם כאשר דבר אליו ה'