ערלות בניו שמעכבתו מקרבן פסח לגבי ערלות בניו המעכבתו מעשיית פסח הקרבה ואכילה נראה כי לפי ר"ת ודאי שערלת בניו המעכבתו אינה יותר חמורה מערלתו, ועולה השאלה האם מחלוקת רש"י ור"ת תהא שייכת אף לגבי הבנים או שרש"י יסכים עם ר"ת שמי שאינו מהול מחמת אונס לא יעכב את אביו רבי לוי אמר: משל לקווץ וקרח, שהיו עומדין על שפת הגורן, ועלה המוץ בקווץ ונסתבך בשערו, עלה המוץ בקרח ונתן ידו על ראשו והעבירו
היינו קשה הרי יכלו לעשות פסח מפני שאונס במילת בניו אינו אוסר על אביהם לעשות הפסח וא"כ מדוע האבות לא עשו את הפסח במדבר אלא בשנה השניה? אשר אתה בבית -- שבהן היה משמש את אביו הריטב"א יבמות ע ע"א הביא בראש הפרק את שתי השיטות אולם חולק בשיטת ר"ת: "הערל

והנחתם - על עונש הגוף נאמר זה , כי עונש הנפש לא ידע אדם בו , אלא פירוש: כשתמותו מיתת הגוף בחרב , תניחו אחריכם שמכם לשבועה ולקללה , הפך הצדיק שכתוב בו "זכר צדיק לברכה" מש' י , ז , אבל אתם יזכר שמכם לקללה , כי בחירי יקללו בכם מי שיקללו , ויאמרו: יהיה כך וכך , והמיתך יי' כמו שמת פלוני ופלוני , כמו שאמר על צדקיהו ואחאב שקלם מלך בבל , שנאמר "ולקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר ישימך אלהים כצדקיהו וכאחאב אשר קלם מלך בבל באש" יר' כט , כב.

9
קטגוריה:ישעיהו סה טו
דבר אחר, למה ליצחק תחלה, אלא דרכה של אשה להיות יושבת בתוך ביתה ודרכו של איש להיות יוצא לדרך ולמד בינה מבני אדם, וזה על ידי שכהו עיניו והוא יושב בתוך הבית, לפיכך ליצחק תחלה
חבל נחלתו טו סה
התוצאה: שוליים עבים, מרכז דק ופריך וגבינה נמתחת שמעליה תוספות סקסיות — חמאת הבית, מוצרלה טרייה, פטה כבשים, גורגונזולה, אגוזי מלך ועלי תרד; פיצה עם רוטב קארי פיקנטי, מוצרלה טרייה, בטטה, פטריות ובצל ירוק; פיצה עם קרם פולנטה, מוצרלה, פטריות ושמן כמהין ופיצה עם סלמון כבוש מתוצרת בית 50-70 ש"ח
סה טו פיצה בר
שער המלך מתרץ: "ולפי חומר הנושא נ"ל ליישב בדוחק דס"ל ז"ל דהא דאמרינן דמילת זכריו אינו מעכב היכי דלא אפשר למולו ה"ד לענין שחיטת הפסח דאע"ג דמילת זכריו מעכב מלשחוט את הפסח היכי דלא אפשר למולו בשעת שחיטה אינו מעכב ויכול לשוחטו כיון דבשעת אכילה ראוי למולו דומיא דחלצתו חמה וכן הא דכאיב ליה עינא וכל הני דאמרינן וכיוצא איכא למימר דכיון דבשעת שחיטה אינו יכול למולו אינו מעכב מלשחוט את הפסח הואיל ואפשר שיתרפא אחר שחיטת הפסח או שיצא מבית האסורים או שיקרע הטומטום ויכול למולו בשעת אכילה אמנם היכא דודאי אינו יכול למולו לא בשעת שחיטה ולא בשעת אכילה ה"נ דמעכב ומש"ה כתבו דבמדבר כיון שהיו נזופין כל אותן מ' שנה ולא היו ראוים למולם לא בשעת שחיטה ולא בשעת אכילה היתה מעכבת בהן כן נראה לי ליישב בדוחק" ופרש רש"י: "הערל, כהן — שמתו אחיו מחמת מילה"
אלא, הריני מכהה את עיניו והוא יושב בתוך ביתו, הה"ד משלי כח : בקום רשעים יסתר אדם, מכאן אמרו: כל המעמיד בן רשע, או תלמיד רשע, סוף שעיניו כהות

אדם מת בלא יסורים, מדת הדין מתוחה כנגדו, מתוך שאתה מביא עליו יסורים, אין מדת הדין מתוחה כנגדו! יעקב תבע את החולי, אמר לפניו: רבון העולמים! היינו האונס של אי-נשיבת רוח צפונית אינו אונס גמור ולכן מילת בניהם עיכבתם.

11
קטגוריה:ישעיהו סה טו
אמרו: אם בעיניך מקרוא לפרוס, בעינינו הוא ננס שבננסים! ר"ת סבר כדברי משנה זו אף לגבי קרבן פסח, ועל כן סבר שמי שערל מחמת אונס אוכל בקרבן פסח
מילון אבניאון
מילון אבניאון
ביבמות ע ע"א במשנה בראש הפרק: "הערל וכל הטמאים — לא יאכלו בתרומה, נשיהן ועבדיהן — יאכלו בתרומה"