הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ולמעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא במקרים מיוחדים העובד יהיה זכאי לדמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד הרציפה למעט תשלום עבור היום הראשון והמעסיק רשאי לנכות 4 ימי מחלה בלבד ולא 8 מימי המחלה הצבורים של העובד עבור מלוא התקופה שכוללת את 2 תקופות הבידוד הרצופות
עובדים פלסטינים ימלאו את מספר תעודת הזהות הפלסטינית שלהם במקרה זה העובד יהיה זכאי לדמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד הרציפה למעט תשלום עבור היום הראשון והמעסיק רשאי לנכות 4 ימי מחלה בלבד מימי המחלה הצבורים של העובד עבור כל תקופת הבידוד הרצופה

עובדים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל אינם זכאים לתשלום דמי בידוד בגין ימי היעדרותם מהעבודה, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק או שהם שחזרו לישראל מארץ מוצאם כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.

3
דמי בידוד
בידוד רגיל נספר החל מרגע המגע האחרון עם חולה מאומת או הכניסה לישראל בהתאם להנחיות השונות בכל מקרה ונמשך 13 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-14 ללא קשר לשעה בה החל הבידוד
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
כמו כן יש לכלול את הרכיב של דמי בידוד בחישוב ולהפריש ממנו את הסכומים הנדרשים של העובד
שאלות ותשובות בנושא בידוד
ביום השלישי התגלה העובד כחולה מאומת והוא נדרש להישאר בבידוד 10 ימים נוספים בסה"כ 12 ימי בידוד דוגמה לחישוב מועדי בדיקות ויציאה מבידוד מי שהמגע ההדוק האחרון שלה עם חולה מאומת היה בתאריך 1
קיצור בידוד השוהים בבידוד יוכלו לקצר את משך הבידוד לסיים אותו לאחר 9 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-10 למגע עם חולה מאומת או כניסה לישראל עובדים שנעדרו מעבודתם עקב היותם בבידוד, זכאים לקבל מהמעסיק שלהם "דמי בידוד" עבור ימים אלו

יחד עם זאת, העובד יכול לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון הצבורים העומדים לרשותו.

26
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
ההחזר ישולם לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי
שאלות ותשובות בנושא בידוד
בידוד ילדים עובדים אשר נכנסים לבידוד בשל כניסת אחד או יותר מילדיהם לבידוד, ידווחו למשרד הבריאות לא רק על ילדיהם אל גם על עצמם ויהיו זכאים לדמי בידוד
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
אם העובד נכנס לבידוד ב-01
ניתן להגיש בקשה לשיפוי החל מחודש פברואר 2021 החוק חל באופן רטרואקטיבי החל מיום 29
בידודים רצופים עובדים אשר נכנסים לבידוד מסיבות שונות ברצף, תחשב תקופת הבידוד כתקופה אחת לחישוב מספר ימי הבידוד בתקופת הבידוד, עבורם הוא זכאי לתשלום ראו

מי שעובדים 6 ימים בשבוע: יופחתו ימי מחלה גם על יום שישי.

7
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
למען הסר ספק, יש להשלים את תקופת הבידוד הנדרשת, גם אם התקבלה תשובת בדיקה שלילית לקורונה
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
עובד השוהה בבידוד ועומד בשאר תנאי הזכאות, זכאי לדמי בידוד גם אם הסיבה לבידוד היא בשל חשש להידבקות מחוץ למקום העבודה, וללא קשר למקום העבודה
דמי בידוד
עובד יומי או שעתי העובד רק בחלק מימי השבוע, יהיה זכאי לתשלום מספר ימי בידוד בדומה למספר ימי המחלה שהיו מנוכים לו עבור תקופה זו, אילו היה חולה