מעסיקים שב-1 באוגוסט היו להם פחות מ-20 עובדים, יהיו זכאים לשפוי בשיעור 75% מעלות דמי הבידוד ג 1 מתקופת המחלה הצבורה של עובד השוהה בבידוד ושולמו לו דמי בידוד לפי הוראות סעיף קטן א , יופחת מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד, ובלבד שלא יופחתו יותר מארבעה ימי עבודה בתקופת הבידוד; 2 לא עמד לרשות העובד בתקופת המחלה הצבורה שלו מספר הימים שיש להפחיתם כאמור, יופחתו הימים העומדים לרשותו, אם ישנם, וההפרש שבין הימים שיש להפחיתם ובין הימים העומדים לרשותו ייזקף על חשבון ימי המחלה שהעובד יהיה זכאי להם בעתיד בסעיף קטן זה — ימי מחלה מחויבים ; 3 הסתיימו יחסי העבודה והעובד לא צבר תקופת מחלה שקוזזה כנגד ימי המחלה המחויבים, יקוזזו ימי המחלה המחויבים הנותרים שנזקפו עקב הבידוד כנגד ימי חופשה שטרם ניצל, ואם לא נותרה לעובד יתרת ימי חופשה מספקת — לא יהיה לעובד חוב בעד ימי המחלה המחויבים הנותרים
זאת על ידי החלת הנחיה על טופס קוביות גנרי במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם צבר העובד ימי מחלה מהם ניתן לקזז את ימי המחלה המחוייבים, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה המחוייבים מצבירת ימי החופשה של העובד, ואם לא נותרה לעובד יתרת חופשה מספקת, העובד לא יהיה חייב בגין ימי המחלה המחוייבים הנותרים

א מענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות יהיה בסכומים המפורטים להלן: 1 לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים — 3,000 שקלים חדשים; 2 לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 100 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 200 אלף שקלים חדשים — 4,000 שקלים חדשים; 3 לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 200 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים — 6,000 שקלים חדשים; 4 לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300 אלף שקלים חדשים — הסכומים המפורטים להלן, לפי העניין, ובלבד שלא יפחתו מ-6,000 שקלים חדשים ולא יעלו על 500 אלף שקלים חדשים: א לעוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים ושיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8 2 , עולה על 40% ואינו עולה על 60% — סכום השווה למכפלה של 0.

3
היעדרות עובד שהוא או ילדו נשלחו לבידוד בית
בחוק זה — "בידוד" — כמשמעותו בצו בידוד בית; "דיווח" — דיווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו בידוד בית כאמור בסעיף 3 לאותו צו; "דמי בידוד" — תשלום לעובד לפי פרק זה, השווה לדמי מחלה לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה; "הסכם קיבוצי" — כהגדרתו בחוק דמי מחלה; "חובת בידוד" — חובת בידוד לפי צו בידוד בית; "חוק דמי מחלה" — חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976; "חוק יסודות התקציב" — חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; "ילד", של עובד — ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה: 1 טרם מלאו לו 16 שנים; 2 הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי כאמור בסעיף 1ב לחוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד , התשנ"ג-1993; 3 הוא מנוי בפסקאות 1 או 2 ושוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה; "ימי עבודה" — ימים בשבוע שהעובד נוהג לעבוד בהם במשרתו הרגילה, ולא יותר מחמישה ימי עבודה בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד, ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן שישה ימים — שישה ימי עבודה בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד; "המוסד" — המוסד לביטוח לאומי; "עובד השוהה בבידוד" — עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים בפסקאות 1 עד 3 שלהלן, למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת או שהוא חולה כהגדרתו בצו בידוד בית: 1 הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו; 2 הוא מסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור; 3 הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית; "צו בידוד בית" — צו בריאות העם נגיף הקורונה החדש בידוד בית והוראות שונות הוראת שעה , התש"ף-2020; "תקופת בידוד" — תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו חובת בידוד או שהוא נדרש לשהות בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו בהגדרה זו — דרישת בידוד וסיומה ביום האחרון שבו חלה עליו חובת בידוד או דרישת בידוד, אף אם במהלך אותה תקופה השתנתה העילה שבשלה חלה על העובד חובת הבידוד או דרישת הבידוד; לעניין עובד שדיווח למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית על חובת בידוד או דרישת בידוד החלה עליו ארבעה ימים או יותר אחרי שנודע לו האמור — יחל מניין התקופה ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח כאמור; "תקופת המחלה הצבורה" — תקופת הזכאות שחושבה לפי חוק דמי מחלה או לפי הסכם קיבוצי שמסדיר לגבי העובד את עניין התשלום לתקופת מחלה
דמי בידוד
המענק והמקדמות לפי סעיף 13 פרק זה ישולמו באמצעות רשות המסים בישראל על ידי זיכוי חשבון הבנק של העוסק שפרטיו היו בידי המנהל
היעדרות עובד שהוא או ילדו נשלחו לבידוד בית
בעד שאר ימי העבודה: 1
לנוכח הוראה זו יתכן ולא תהיה אפשרות לקבל שיפוי בעבור דמי בידוד של עובדים ששהייתם בבידוד הסתיימה בטרם יום 1 בדצמבר 2020 בנוסף, מרבית העובדים שחייבים בבידוד כיום, הם עובדים שבחרו לא להתחסן מטעמים שאינם רפואיים
תיקון מס' 4 מיום 12 עובד שנדרש להימצא ב לפני ה-29

ב על אף האמור בסעיף קטן א 4 — 1 לעניין סכום המענק בעד תקופת הזכאות הקובעת יקראו את פסקאות משנה א עד ג של סעיף קטן א 4 כך: " א לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 8 2 עולה על 25% אך אינו עולה על 40% — סכום השווה למכפלה של 0.

שאלות ותשובות בנושא בידוד
תיקון מס' 3 מיום 19
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה),
אם אין לו ימי חופשה — החוב שלו למעסיק "יימחק" ולא ייגבה בדרך אחרת
היעדרות עובד שהוא או ילדו נשלחו לבידוד בית
שיפוי מעסיקים - המדינה תשפה את המעסיקים באמצעות המוסד לביטוח לאומי, עבור היום השני של הבידוד באופן מלא ולגבי יתרת ימי הבידוד, השיפוי לגבי מעסיקים קטנים, של עד 20 עובדים יעמוד על 75% ולגבי מעסיקים מעל 20 עובדים, שיעור השיפוי יהיה 50%