בכל הנוגע לטענות העירייה בדבר עמידת המדינה בהתחייבויותיה, נאמר 'הפוסל במומו פוסל' הניג מסביר: "כאשר מופיע מכרז באתר של רמ"י, אבל מצוין במפורש כי חוברת המכרז תתפרסם במועד מאוחר יותר, הרי שהמכרז אינו באמת בשל ומדובר בהצהרת כוונות בלבד
אם רמ"י לא תעמוד בהתחייבויות שהיא מציגה, אמון הציבור ברשות ממשלתית כל כך בכירה ייפגע קשות" במכרזים שבהם נדרש לצרף את החוברת המקורית, ניתן להגיש הצעות רק באמצעות חוברת המכרז שתימסר במרחבי רמ"י

צריך להבין שרכישת קרקעות באזורים כה יקרים כרוכה בהוצאת סכומים אדירים של כסף, והמשמעות של עיכובים ממושכים מצד הרשות המקומית היא עלויות מימון גבוהות".

רשות מקרקעי ישראל
הצטרפו לקבוצת הפייסבוק ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה
מכרזי רשות מקרקעי ישראל
לעתים רשות מקרקעי ישראל מקיימת מכרזים ייעודיים לאוכלוסיות ספציפיות, כמו תושבי המקום, אוכלוסיות בעלי צביון חיים דתי, מגזר ערבי, חיילים משוחררים במגזר הדרוזי והבדואי
יזמים נגד תוכנית שיווק הקרקעות של לא ניתנים
ועדות התכנון של הרשות המקומית ומשרד הפנים אחראיות על פרסום תב"ע מפורטת, שעל בסיסה מקצה הרשות קרקעות השירותים הניתנים על ידי רמ"י הם מגוונים ורחבים מאוד, ולמעשה כמעט כל פעולה הנוגעת לניהול מקרקעין בישראל
רמ"י מתכננת לשווק קרקעות ל-69 אלף דירות, אך קבלנים טוענים שהיא "לא עומדת בלו"ז ומפרסמת מכרזים ללא חוברות מכרז" פרסום המכרז מטעם רמ"י לא נעשה בשיתוף העירייה, ולכן כל עוד לא תעמוד המדינה בהתחייבויותיה לתשתיות לאומיות, ולא יפתרו כשלי התכנון, לא תוכל העירייה לאפשר את קידום הבנייה במקום"

שווי הקרקע נקבע על ידי שמאי מקרקעין, כאשר אגף שיווק ומכרזים של הרשות, בשיתוף עם המרחבים האזוריים, מחליטים על הקצאת חטיבת קרקע מסוימת לציבור.

22
רשות מקרקעי ישראל מכרזים ב GOVO כ
ייעודה של רשות מקרקעי ישראל רמ"י מטרותיה של רשות מקרקעי ישראל, על פי המסמכים המאפיינים את פעולתה ויעדיה, הן ניהול מקרקעי ישראל בתור משאב לטובת פיתוח מדינת ישראל — לטובת הציבור, הסביבה והדורות העתידיים, השארת עתודות קרקע במידה מספקת לפיתוח וצרכים עתידיים, תוך איזון הולם בין הצרכים הנוכחיים לצרכי השמירה על עתודות קרקע לצרכי הציבור, שמירת זכויות הבעלים במקרקעי ישראל, וקידום התחרות בשוק המקרקעין ומניעת ריכוז של כוח בהחזקת מקרקעין בישראל
רשות מקרקעי ישראל
לכן, כל הליך משפטי במקרקעין צריך להיות מנוהל על ידי הרשות אך בשמה של אחת מהרשויות הנ"ל
רשות מקרקעי ישראל
כמו כן, צריך לזכור שהמדינה מתנהלת ללא תקציב כבר זמן רב, וגם אם יש מכרזים פעילים, ספק אם ראשי רשויות יתנו לכך יד מבלי שאגף התקציבים במשרד האוצר יספק להם תקציב לפיתוח תשתיות תומכות דיור"
התפקידים של הרשות, אשר מיושמים במטרה לממש את מטרותיה, הם הקצאת קרקעות למטרות מגורים, דיור בר השגה, תעסוקה, דיור ציבורי ועוד, על פי צרכי המשק, החברה והסביבה, תוך התחשבות בצרכים עתידיים, מתן שירותים לבעלי זכויות מקרקעין בישראל על פי הנדרש, לטובת ניהול זכויותיהם או המימוש שלהן, שמירה על קרקעות בתור משאב לטובת הציבור, הדורות הבאים והסביבה, יישום הרפורמה הנוכחית במקרקעי ישראל והקניית בעלות בנכסים עירוניים מהוונים לחוכרים, קידום רישום הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין, רכישת קרקעות וסיוע למדינה בהפקעת קרקעות לרבות למטרות סביבתיות , וביצוע מדיניות המקרקעין של מועצת מקרקעי ישראל וכל תפקיד אחר הקשור לניהול מקרקעין, על פי החוק או החלטת הממשלה בין היתר, המידע הרשום בספר הנכסים כולל נתוני בעלויות, שעבודים, התחייבויות, נתוני תכנון, עסקאות, הקצאות, רכישות, פיצויים, הפקעות
לעניין עיריית הרצליה נמסר מרשות מקרקעי ישראל: "אין אלא להצר על ניסיונה העקר של עיריית הרצליה לסכל את מימוש מדיניות הממשלה בעניין הגדלת היצע הדיור בישראל בתקופה קריטית זאת, תוך איומי סרק על יזמים בראש המועצה עומד שר האוצר של ממשלת ישראל, והיא מורכבת ממנכ"לים של משרדי ממשלה ונציגי קק"ל

ככזו היא כוללת תוכניות שנמצאות בתהליך אישור ואף מכרזים בתהליך שיווק שטרם פורסמה בהם חוברת מכרז.

15
מכרזי רשות מקרקעי ישראל
לכן, הרשות פועלת לייזום וקידום התכנון בתור כלי ביצוע של מדיניות הקרקע שממשלת ישראל ומועצת מקרקעי ישראל מתוות, באמצעות תב"ע תבנית בניין עיר
רשות מקרקעי ישראל מכרזים ב GOVO כ
גם ראשי רשויות מתנגדים: עיריית הרצליה קראה ליזמים לא להשתתף במכרזי הרשות ו-32 ראשי ערים פנו לרה"מ בטענה שלא יקדמו תוכניות מדינה ללא תשתיות הולמות
מכרזי רשות מקרקעי ישראל
כל עוד לא יוסדרו הסכמי הגג והסכמי הפיתוח