יום טוב ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת-שמחת תורה, פסח, שביעי של פסח, שבועות פרקי אבות תורה שאין לה בית אב איננה תורה
לימוד אסטרונומיה לפי דתות שונות י"ב אב תשפ"א האםבתשעה באב מותר לשבת על כיסא בשחרית לדעת הספרדים י"א אב תשפ"א מדוע מזוזה בחזקת כשרות וארבעת המינים לא? אבל גם בימי החול זה שנוי במחלוקת והדבר לא מוסכם, אנחנו מורידים תפילין אחרי מנחה לפני והוא רחום, גם בבית כנסת של מהרי"ץ נהגו כך ובעוד מקומות או להתיר את האסור, כיצד? ואחרי שרוב המקובלים שאחריו חלקו על החמ"י, ממילא חזר הדין, וגם מהרי"ץ אילו ראה היה מודה

על כך מספרת הגמרא במקום אחר סנהדרין יז.

27
תפילין בחגים ובשבתות
י"ב אב תשפ"א שכחתי להגיד הבדלה אתמול ראשון י"ב אב תשפ"א האם מותר לשאת אישה גרושה בחיי בעלה? וכמ"ש גם כן מהרי"ץ בעץ חיים דף ר"א ע"ב
הנחת תפילין ביום שישי
הרב דניאל דויטש הוא ראש האולפנה בגבעת וושינגטון ומרבני 'צהר'
הנחת תפילין ביום שישי
צריכים לזכור שמהרי"ץ היה לפני מאתים חמשים שנה, ובמשך הזמן התבררו הרבה מנהגים של המקובלים, ונראה לענ"ד שאם מהרי"ץ היה רואה את כל זה, היה מודה שלמעשה אין מקור בהאר"י להניח תפילין בערב שבת, ואדרבא האר"י אומר שאפילו חמש שעות לפני שבת כבר מתנוצצת קדושת שבת, ואסור להניח תפילין על פי הסוד
יש סיפור שסיפר לי אבא מארי על מהרי"ץ בילדותו תראו מה הוא כותב, 'ואין אתה פונה לזה כי אם שעה או חצי שעה', דהיינו מתי יש לו זמן לחבר את הספר הזה, שעה או חצי שעה
תשובה: שלום רב, בתשעה באב מניחים תפילין רק במנחה הוא חשב שעברו רק כמה דקות ולא הרגיש שעבר זמן רב

בכל יום מתפללים תפי' מנחה בטלית ותפילין….

18
הנחת תפילין במנחה או כל היום
המנהג אצל רוב הספרדים בארץ ובחו"ל היה להניח תפילין במנחה ולא בשחרית
הנחת תפילין ביום שישי
תפילין בחגים ובשבתות
במקביל ללוויה התנהלה לוויה נוספת אבל של אדם שהיה רשע במעשיו
בחג עצמו מתפללים תפילה של חג משמע שהוא לא מדבר על אנשים כמו אצלנו שבאים למנחה וכבר הכינו את צרכי שבת, שבא לבית הכנסת והוא כבר מוכן ומזומן, אלא הוא מדבר שהתפללו מנחה עוד מלפני שהכינו צרכי שבת, וממילא עדין הוא טרוד ואין דעתו מיושבת כ"כ עם התפילין
אם התפללו מוקדם בערב שבת, אינני יודע, לא שמעתי, אבל אני חושב שזה לא יתכן כי הרי הם מקבלים שבת אם נאמר שבשוגג- וכי עונש שכזה מגיע על עבירה בשוגג? ובעץ חיים דף ר"ב ע"ב

ראש מוסדות "יד מהרי"ץ" ו"פעולת צדיק".

הנחת תפילין
ראה את אביו ואמר לו, כן אבא, עכשיו הולך לקנות מה שביקשת
האם מניחים תפילין בתשעה באב?
עיין פסקי מהרי"ץ הל' תפילין סעיף י"ב
בשבועות מניחים תפילין
תפילין של יד מבטאים את העשייה שאנו עושים גם אם אין בה הסבר, טעם ודעת