ולכן אפילו לענין זמן קריאת שמע שהיא מן התורה, פסק מרן זצ"ל שבשעת הדחק אפשר להקל כשיטת "הגר"א" כלומר, שמחלקים את היום מהזריחה עד השקיעה לשתים עשרה חלקים, שאז כל שעה היא שעה "זמנית", וכל שעה כזו מתחלקת לששים דקות "זמניות"
רשאים הם להתפלל מזמן "עלות השחר", שהוא שבעים ושתים דקות "זמניות" לפני זמן הזריחה וגם יש לחלק בין זה הנחשב רשע ממש לבין ההוא דאמרינן עליה ו״נקרא רשע״, ובנידון דידן הוא לכשעצמו ירא שמים

ההכרה בחטא הוידוי והחרטה הם תחילת התשובה ב.

12
עד איזו שעה מותר להתפלל תפילת ערבית?
אם חשוב לציין אני בת 17 ונולדתי במזל עקרב זה יכול להיות קשור? ריף רמב"ם הטור והמ"ב: מי שכתפיו מגולות, לפיכך יש מקום להקל בחולצה קצרה
מי שלא התפלל שחרית ועבר זמן תפילה, עד מתי יכול להתפלל שמונה עשרה?
אמר לה: הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים
קמתי מאוחר עד מתי אוכל להתפלל שחרית?
אולם יש לדעת, שאדם שיכול להתפלל אחרי הנץ החמה, אסור לו להתפלל עם מנין הפועלים שלפני הנץ החמה, כי לא הותר לפועלים להתפלל בזמן כזה, אלא מפני שהיא שעת הדחק
אני מרגישה שאני אדם מרושע גם שלא אכפת לי מאנשים ואם אני פוגעת בחברה אז לא אכפת לי וגם אין לי בעיה לגרום למישהו לבכות וכלום פשוט אני גם נהנת מזה לפעמיים שאני מרגישה מיזה נקמה וודאי שאם הש"ץ מכשיל את הרבים מעבירים אותו ואם אינם מעבירין אותו העוון תלוי על צווארם
והוא אומר, כללו של דבר, אין לך גדר ערוה גדול מזה, לבטל המחולות והרקודין של אנשים ונשים יחד, בין נשואות ובין פנויות, שאין לך דרגא לזנות ומעלה לעריות והרגל לעבירה, יותר מזה מי שישן שינת קבע וקם אחרי חצות ללמוד

אמרה לפניו: רבונו של עולם, אם לפניך גלוי — להם מי גלוי?! האם שייך שגבר יהיה ש"ץ עם חולצה קצרה? עד איזו שעה אפשר לומר ברכות השחר? הרמב"ם בסוף הלכות איסורי ביאה פכ"ב ה"כ כותב, דברנו על זה בעבר, לפיכך ראוי לו לאדם לכוף את יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה ובמחשבה טהורה ובדעת נכונה כדי להנצל מהם.

30
עד מתי מותר להתפלל?
לגבי ההלכה באופן כללי , בכל מה שקשור לטיגון , בישול , אפייה וכיוצב' אתן לך מספר דוגמאות ובזכותך אחרים גם ילמדו
קמתי מאוחר עד מתי אוכל להתפלל שחרית?
בברכה, שי ומה ביחס להנחת תפילין? עיון בתגובה הבאה יועיל: "" מה מברכים על מצה מטונגת או על מצה מבושלת? הרדב"ז בחלק שני סוף סימן קט"ז מביא גם את התשובה של הרי"ף, ועוד פוסקים מעתיקים זאת, ש"צ שהוא נעים קול, זכה לקול יפה אבל משתמש בו לרעה, ומזמר בבתי משתאות בשירי עגבים ובשירים של דופי, מוחים בידו
סוף זמן שחרית בדיעבד
את מוזמנת לצפות בשיעורים שלנו, אין לי ספק שתתחזקי לסיכום: אמרו חז"ל ככל שאדם גדול יצרו גדול ממנו
הוא אחד מהנמנים שאין להם חלק לעוה"ב אם לא מספיקים אז אפשר להתפלל עד חצות, כשכמובן שעל כל המתפללים לחזור ולקרוא את קריאת שמע עד מתי ניתן להתפלל תפילת שחרית עד מתי ניתן להתפלל תפילת שחרית השאלה: שלום רב
ואמרו רבותינו תענית ל ע"ב , כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה ועל אחת כמה וכמה מי ששר בפניהם וכל מי שמחזק את ידיהם וכל רב ומורה בעירו מחוייב למחות ולבטל הרקודין והמחולות, ומכ"ש בחורים ובתולות יחד, וק"ו בן בנו של ק"ו להאספסוף אשר בקרבו ותערובת אנשים ונשים וכו'

כי שאר חלקי התפילה, מותר לאמרם אפילו לכתחילה קודם הנץ החמה, לאחר שעלה עמוד השחר.

11
תפלת שחרית מוקדמת : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אשתדל לענות על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון
סוף זמן שחרית בדיעבד
אודות אחינו ארגון ''אחינו'' הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות
עד מתי מותר להתפלל ברכות מנחה ושחרית?
מעיקר הדין: מותר להניח בשבת על הפלטה מאכלים שאינם מבושלים לגמריי אבל זה ממש לא מומלץ משום שעלולים לבוא בנקל לידי חילול שבת באופנים שונים כגון: אם יפתחו סיר של תבשיל שעדיין לא נגמר בישולו אסור לסגור אותו בחזרה ואם יסגרו יבואו לידי חילול שבת לכן אם רוצים להכניס ג'חנון שאינו מבושל כל צרכו או אינו אפוי על אש מכוסה כגון: פלטה לא אש גלויה יש מי שמקל בזה בתנאי שבשבת לא פותחים את מכסה הסיר לפני שברור לנו שהג'חנון מוכן לאכילה