Renseignements de description de votre projet The Sefer is written in a clear, short and pleasant way
The Sefer is divided into "First year" and "Second year" and the years are divided into weekly Torah portions

האם יש לנהוג כך למעשה.

28
הבן איש חי : définition de הבן איש חי et synonymes de הבן איש חי (hébreu)
המוגדרת כרצח חלקי בתלמוד " שוחטי הילדים "
בן איש חי (ספר)
בן איש חי שנה א יתרו
יושבים: הגביר יוסף גורג'י, אהרון גבאי, הבן איש חי
אימץ רבות מן החומרות של , והאר"י עם זאת, על דרך פסיקתו הבלתי שגרתית ראו ב , מנהגיו וחידושיו הקבליים קמו לרב חיים מתנגדים מקרב תומכי השיטות ה בפסיקת הלכה והתפתח פולמוס על דפי עיתון ""

ב, לצד קברו של דודו, הרב , ישנה מצבה שעליה כתוב כי הרב חלם שהעלו את מיטתו וקברוהו בירושלים, וכן שבא קברן לרב ואמר לו שקבר את הרב יוסף חיים במקום זה וביקש בתמורה חצי לירה זהב.

5
בן איש חי (ספר)
חיים פלאג ' י , החיד " א , הבן איש חי , הרש " ר הירש , רבי יהושע לייב דיסקין
בן איש חי שנה א יתרו
שמות רבים מספריו נקשרים לשמו ותאריו של , שר צבאו של
יוסף חיים מבגדאד
הוא פגש את רבי יוסף חיים בן אליהו " הבן איש חי "